<חזרה

Inspiratory resistance

-4.5 cm H2O

Inspiratory resistance